Info clienți • Factura de energie termică

Factura verde

Factura verde este serviciul gratuit de transmitere prin e-mail a facturii pentru serviciile de furnizare a energiei termice. În acest fel asigurăm accesul permanent la factură și contribuim împreună la protejarea mediului înconjurător, prin reducerea cantităților de hârtie consumată.

Începând cu 01.05.2016, R.A.D.E.T. București a creat, pentru clienții săi, posibilitatea primirii pe e-mail a facturilor de energie termică, fără a mai fi distribuite și în format scris.

Pentru a putea beneficia de acest serviciu, trebuie ca, reprezentantul legal al Asociatiei de locatari/proprietari sau reprezentantul legal al persoanei juridice cu care regia are încheiat un contract de furnizare a energiei termice, să se prezinte la Direcția Comercială - Departamentul Furnizare Clienți - Biroul Contracte Utilizatori din str. Sfinții Apostoli nr. 14, sector 5 pentru a încheia un act adițional la contract care să conțină solicitarea primirii doar pe e-mail a facturilor de energie termică.

Actul Adițional va fi semnat și ștampilat doar de către reprezentantul legal.

În cazul în care reprezentantul legal nu figurează în baza de date a R.A.D.E.T. București, acesta este invitat la sediul mai sus menționat în vederea actualizării formelor contractuale.

Mentionăm că prin încheierea actului adițional la contract, facturile de energie termică vor fi transmise doar pe adresa de e-mail specificată, respectiv nu vor mai fi distribuite și pe format scris (suport de hârtie).

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la Direcția Comercială - Departamentul Furnizare Clienți - Biroul Contracte Utilizatori prin numerele de telefon 0372.757.000; 0372.757.008.


Vizualizarea online a facturii de energie termică

Vizualizarea online a facturii de energie termică se poate realiza prin crearea unui cont în aplicația informatică

"Servicii online clienți RADET București" Conectare


Acest cont se poate crea online doar dacă clientul, prin reprezentantul legal, va depune la Registratura RADET București o solicitare scrisă (semnată și ștampilată) în acest sens, în care va menționa adresa de e-mail pentru care se creează contul.
După înregistrarea acesteia, veți primi pe adresa de e-mail declarată un mesaj prin care vi se comunică posibilitatea creării contului prin intermediul site-ul nostru public.

În cazul în care contractul de furnizare a energiei termice pe care îl aveți în derulare este mai vechi de anul 2008, pentru a putea vizualiza online facturile de energie termică, se impune actualizarea formelor contractuale. În acest sens, invităm reprezentantul legal la Direcția Comercială - Departamentul Furnizare Clienți - Biroul Contracte Utilizatori din str. Sfinții Apostoli nr. 14, sector 5.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați direct la Direcția Comercială - Departamentul Furnizare Clienți - Biroul Contracte Utilizatori:
Adresa: Str. Sfinții Apostoli nr. 14, sector 5, Bucuresti
Telefon: 0372.757.000; 0372.757.008
Program: luni - vineri, între orele 07.30 - 15.30


Termen de plată
 

Termenul de plată al facturii este prevăzut în art. 42 din Legea nr. 51/2006:
alin. (10) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:
a) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;
b) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;
c) valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului.

Operatorul serviciului de alimentare cu energie termică este în drept să întrerupă furnizarea energiei termice în conformitate cu prevederile art. 276 și 277 din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Municipiului București.


Factura explicată
Modalități de plată

Plățile în numerar se pot efectua:

prin casieriile RADET - în limita a 5000 lei, potrivit prevederilor Legii nr. 70 / 2015 - din:

Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3 (Direcția Economică - Casieria Centrală)
Program de lucru:
• Camera 1: luni - vineri, între orele 08.00 - 14.00
• Camera 2: luni, miercuri și vineri între orele 08.00 - 14.00 | marți și joi, între orele 08.00 - 18.00

Str. Papazoglu nr. 4, sector 3 (Direcția Economică - Casieria Nerva Traian)
Program de lucru: luni, miercuri și vineri între orele 08.00 - 14.00 | marți și joi între orele 12.00 - 18.00

Str. Pravăț nr. 4, sector 6 (Direcția Economică - Casieria Drumul Taberei)
Program de lucru: luni, miercuri și vineri între orele 08.00 - 14.00 | marți și joi între orele 12.00 - 18.00

Str. Ilioara nr. 16, sector 3 (Direcția Economică - Casieria Ilioara)
Program de lucru: luni, miercuri și vineri între orele 08.00 - 14.00 | marți și joi între orele 12.00 - 18.00


prin casieriile Băncii Comerciale Române (B.C.R.), cu conditia prezentarii facturii emise de catre RADET, pentru identificarea clientului prin scanarea codului de bare de pe factura.
Pentru aceste plăți, B.C.R. nu percepe comision.

In acest caz este necesar sa mentionati pe documentul de plată utilizat numărul facturii, codul de client plătitor si să luati în considerare, pentru a evita depăsirea termenului scadent, numarul de zile aferent transferului bancar.

Plățile cu card bancar se pot efectua:

prin intermediul POS-urilor instalate în casieriile RADET, care sunt funcționale începând cu data de 15.06.2015;

la bancomatele Băncii Comerciale Române (B.C.R.), daca sunteti detinatorul unui card de debit B.C.R. (Maestro, Visa Clasic, Visa Electron) si / sau card de credit B.C.R. Mastercard si cu conditia incheierii unei conventii cu B.C.R..
Pentru aceste plăți efectuate prin intermediul ATM-urilor B.C.R., banca percepe un comision de 2 lei pentru deponentul care este client B.C.R. si 4 lei pentru deponentul care nu este client B.C.R.

• este accesibilă plata facturilor de energie termică și prin platforma "Internet Banking", pentru clienții care dispun de card bancar și au încheiată o convenție pentru procesarea plăților prin "Internet Banking" cu banca respectivă.

Plățile se pot efectua online prin transfer din contul dumneavoastră în contul RADET (specificând codul de client, numărul si data facturii) prin intermediul unei aplicatii de tip home banking, în cazul în care aceasta este disponibilă în cadrul unitătii bancare la care dumneavoastră aveti deschis contul.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 115 / 20.09.2001, RADET Bucuresti este obligată să încaseze contravaloarea energiei termice într-un cont unic de tip escrow, respectiv:
RO55RNCB0074006423030092
deschis la Banca Comercială Română Sector 3.

 

Modalitătile de plată a facturii de energie termică au fost stabilite ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 70 / 2015 cu privire la plafonarea încasărilor în numerar.

Fragmente care conțin prevederi aplicabile RADET Bucuresti din Legea nr. 70 / 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări si plăți în numerar si pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 193 / 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată:
Art. 1. (1) Operațiunile de încasări si plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfăsoară activități în mod independent, asocieri si alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.
Art. 3. (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operațiuni de încasări si plăți în numerar, în următoarele condiții:
a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.
Art. 12. (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1), (2) si (4), art. 9 si 10 constituie contravenții, dacă nu au fost săvârsite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, si se sancționează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăseste plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei.

Facem precizarea că RADET are în vedere amplasarea la sediile casieriilor proprii de POS pentru plata cu card si de terminale la care se pot efectua plăti în numerar, astfel încât clientii nostri să-si poată achita contravaloarea facturilor de energie termică.